ANUNT SELECTIE PARTENERI PROIECT REGIUNEA SUD-EST

ANUNT DE SELECTIE PARTENERI PROIECT REGIUNEA SUD-EST

Axa prioritare 3: Locuri de munca pentru toti; Obiectivul tematic 8 : Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprjinirea mobilitatii lucratorilor;

Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare; Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana

 

 

TIGER PROTECTOR COMPANY SRL cu sediul in Bucuresti, str. Ion Tuculescu nr. 42A, sectorul 3, , telefon: (021) 253.27.01, fax: (021) 253.27.01 , e-mail: tiger@tiger.ro, este interesata de crearea de parteneriate cu entitati relevante pentru proiectele  POCU 2014-2020, Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti, Obiectivul tematic 8 : Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprjinirea mobilitatii lucratorilor; Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare; Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana.

 

Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru obtinerea cererii de finantare pentru acest proiect POCU sunt specificate in Ghidurile POCU: Ghidul Solicitantului – Conditii Generale si conditii Specifice.

 

I.Principalele activitati care vor fi derulate in cadrul proiectului:

 

Activitatea 1. Activitatea 1. Informarea si selectia grupului tinta;

 

Activitatea 2. Formare antreprenoriala;

 

Activitatea 3. Implememntarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE;

 

Activitatea 4. Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate;

 

Activitatea 5. Managementul proiectului;

 

Activitatea 6. Publicitatea proiectului si cheltuielile indirecte;

 

 

II.Dosarul de participare la selectie trebuie sa includa urmatoarele documente:

 

1.Scrisoare de intentie

2.Fisa partenerului

3.Declaratie de angajament – anexa 2 la Orientari privind accesarea finaantarilor in cadrul POCU 2014-2020;

4.Declaratie de eligibilitate – anexa 3 la Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020;

5.Certificat de inregistrare/ certificat constatator/ alt document de infiintare, care sa ateste ca partenerul are in obiectul de activitate activitatea/ activitatile pentru care opteaza in Scrisoarea de intentie – copie certificata conform cu originalul;

 

Formularele se pot transmite pe e-mail la adresa tiger@tiger.ro, pana la data de 10.10.2016, ora  17.

 

III.Documentele trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

 

 • Sa fie completate toate rubricile;
 • Sa fie semnate de reprezentantul legal sau de catre imputernicit;
 • Scrisoarea de intentie sa aiba numar de inregistrare;

 

 

 

GRILA DE EVALUARE ADMINISTRATIVA

 

Candidatul se considera calificat numai in cazul in care la toate criteriile de calificare a fost bifata subrica DA

 

 

CRITERIU DE VALUARE DA NU
1.       Conformitatea documentelor    
Au fost depuse toate documentele mentionate la punctul II
Documentele depuse respecta cerintele calitative cerute la punctul III
2.       Capacitatea partenerulu de a desfasura activitatile propuse    
Are in obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementarii proiectului si pe care le propune in scrisoarea de intentie
Are experienta in implementare a cel putin un proiect ceu finantare neramburabila sau are experienta de minim 6 luni in desfasurarea activitatilor propuse

 

 

 

 

 

SCRISOARE DE INTENTIE PARTENERIAT

 

Catre: ………………..

Stimata Doamna/Domn

 

Prin prezenta subscrisa ……………….., reprezentata de ……………….., avand sediul social in ………………………., CUI………………… si ………………………. SRL………………, reprezentata de …………………………….., avand sediul social in ……………………………………., cod fiscal ………………………………., intentoneaza incheierea de acorduri de parteneriat cu Institutia pe care dumneavoastra o reprezentati in calitate de Solicitant/partener pentru participarea la sesiunile de depunere de proiecte de tip ………………. in cadrul AXEI PRIORITARE ………………….

 

Va informam ca domeniile de activitate ale Partenerului ……………………………… sunt : ………………………………………………….., domenii de activitate in concordanta cu obiectivele specifice ale proiectelor  si ale DMI …………………………… Va mai informam ca domeniul principal de activitate al partenerului ………………… este ………………………………. , obiect de activitate in conformitate cu obiectivele proiectulu.

 

Cu deosebita stima,

 

Reprezentat al ……………………………..

 

 

 

FISA PARTENERULUI
Denumire organizație
Acronim
Cod de inregistrare fiscala
Numar de inregistrare in Registrul Comerțului
Nr. de la Registrul Asociațiilor

Si Fundațiilor

Anul inființarii
Cifra de afaceri (Pentru ultimii 3 ani)  
Date de contact (adresa, tel., fax, e-mail)
Persoana de contact (nume, poziția in organizație)
Descrierea activitații organizației,

relevanta pentru acest proiect

Activitatea /activitațile din cadrul

proiectului in care doriți sa va

implicați (conform Ghidului)

 
Resurse umane
EXPERIENTA RELEVANTA
Pentru fiecare proiect relevant mentionati:
Titlul proiectului (conform contractului de finanțare)
ID-ul proiectului (acordat de institutia finanțatoare)
Calitatea avuta in cadrul proiectului (solicitant sau partener)
Obiectivul proiectului
Stadiul implementarii proiectului
Rezultatele parțiale sau finale ale

proiectului

Valoarea totala a proiectului
Sursa de finanțare (bugetul de stat,

local, surse externe nerambursabile)

Numele instituției finanțatoare
Valoarea angajata (cheltuita) in proiect

 

 

 

 

Numele si prenumele reprezentantului legal                                                                        Data:

 

 

Semnatura:

 

 

Stampila:

 

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT

 

Prin prezenta, subsemnatul/ subsemnata ________________, identificat/a cu _____________ seria__________________, nr. _______________, eliberat/a  la data de ___________________, cu domiciliul in localitatea _________________________, în calitate de reprezentant legal al ________________________,solicitant/lider de parteneriat al finantarii nerambursabile acordate pentru proiectul ID MySMIS,  cu titlul __________________________,  declar pe propria răspundere că ____________________- are resursele financiare necesare pentru susţinerea implementării proiectului şi mă angajez:

 • să furnizez contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului/ să furnizez împreună cu partenerii contribuţia proprie aferentă fiecărui membru al parteneriatului;
 • să finanţez împreună cu partenerii, după caz, toate costurile neeligibile aferente proiectului;
 • să asigur, împreună cu partenerii, după caz, resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor;
 • să menţin proprietatea proiectului şi natura activităţii, împreună cu partenerii, după caz, pentru care s-a acordat finanţare nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizare şi să asigur exploatarea şi mentenanţă în această perioadă;
 • să asigur folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect, împreună cu partenerii, după caz, pentru scopul declarat în proiect.

 

De asemenea, declar că sunt de acord şi voi respecta toți termenii și condițiile prevăzute în documentul „Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” si in Ghidul solicitantului condiții specifice aferent apelului de proiect numarul ……….,  în contractul de finanțare, precum și în legislaţia comunitară şi naţională în vigoare, în caz contrar sunt de acord cu rezilierea contractului.

 

Data:   

Funcţia ocupată în organizaţie: ____________________

 

Prenume şi Nume : _______________

 

Semnătura

 

Ştampila

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE[1]

 

Subsemnatul ______________ posesor al CI/BI seria  __, nr. ____, eliberată de _____,   în calitate de  _______al ___________, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii Cererii de Finanţare pentru proiectul __________- în cadrul  Programului Operational Capital Uman (POCU), declar pe propria răspundere că:

 1. proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, altele decât cele ale solicitantului, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare. În  situaţia în care o astfel de finanţare va fi disponibilă după transmiterea cererii de finanţare sau în timpul implementării proiectului, ________________________, va informa de urgenţă Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (POCU).
 2. ______________nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:
 • este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative teritoriale, respectiv conform Legi nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
 • a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
 • se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
 • reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
 • se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Naţională de Administrare Fiscală;
 • reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;
 • solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitara in vigoare
 • se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații.
 1. proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să respecte prevederile naţionale şi comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei, achiziţiile publice, ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale şi de investiţii;
 2. în cazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului, eventualele proceduri de achiziţii publice aferente acestor activităţi au respectat legislaţia privind achiziţiile publice

Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele _________.

Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta sunt corecte.

 

Ştampila:

 

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau de împuternicit

 

Data:

[1] Se va completa pentru fiecare membru al parteneriatului, pentru proiectele care se implementează în parteneriat.