ANUNT SELECTIE PARTENERI PROIECT REGIUNEA SUD-EST/NORD-VEST

ANUNT SELECTIE PARTENERI PROIECT REGIUNEA NORD-VEST

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

 

 

 

Tiger Protector Company SRL, Bucuresti Str. Ion Tuculescu, nr. 42a, sect. 3, Tel: 0212532700 Fax: 0212532701, este interesată de crearea de parteneriate cu entități relevante pentru proiectele POCU 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderiși a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare.Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru acest proiect POCU sunt specificate în Ghidurile POCU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice.

 1. Principalele activități care vor fi derulate în cadrul proiectului:

Activitatea 1. Informarea si selectia grupului tinta

Activitatea 2. Formare antreprenoriala

Activitatea 3 Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE

Activitatea 4. Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

Activitatea 5 Managementul proiectului

Activitatea 6 Publicitatea proiectului si cheltuielile indirecte

 

 1. Dosarul de participare la selecție trebuie să includă următoarele documente:
 1. Scrisoare de intenție
 2. Fișa partenerului
 3. Declarație de angajament – anexa 2 la Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020
 4. Declarație de eligibilitate – anexa 3 la Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020
 5. Certificat de înregistrare / certificat constatator / alt document de înființare, care să ateste că partenerul are în obiectul de activitate activitatea/activitățile pentru care optează în Scrisoarea de intenție – copie certificată conform cu originalul

Formularele se pot transmite prin email la adresa tiger@tiger.ro până la data de 10.10.2016, ora 17

III. Documentele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • să fie completate corespunzător toate rubricile;
 • să fie semnate de reprezentantul legal sau împuternicit
 • scrisoarea de intenție să aibă număr de înregistrare.

 

GRILA DE EVALUARE ADMINISTRATIVĂ

Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată rubrica DA.

CRITERIU DE EVALUARE DA NU
 1.Conformitatea documentelor
Au fost depuse toate documentele menționate la punctul II
Documentele depuse respectă cerințele calitative menționate la punctul III
2.Capacitatea partenerului de a desfășura activitățile propuse
Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului și pe care le propune în Scrisoarea de intenție
Are experiență în implementare a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă sau are experiență de minim 6 luni în desfășurarea activităților propuse

 

 

 

 

 

 

SCRISOARE DE INTENTIE PARTENERIAT

Catre: ………

 

Stimata Doamna/Domn

 

Prin prezenta subscrisa …………….. . reprezentata de …………………. avand sediul social in ………………………….., CUI …………………..  si ……………….. SRL ……, reprezentata de …………………, avand sediul social in …………………., cod fiscal ……………….. intentioneaza incheierea de acorduri de parteneriat cu Institutia pe care dumneavoastra o reprezentati in calitate de Solicitant/Partener pentru participarea la sesiunile de depunere de proiecte de tip ……… in cadrul AXEI PRIORITARĂ ………………..

Va informam ca domeniile de activitate ale Partenerului ……………. sunt:  …………………………………. domenii de activitate in concordanta cu obiectivele specifice ale proiectelor si ale DMI …………Va mai informam ca domeniul principal de activitate a partenerului ……………. este ……………….., obiect de activitate in conformitate cu obiectivele proiectului

Intentia noastra este de a participa la urmatoarea sesiune de depunere de proiecte cu un numar de …. proiecte .

 

Cu deosebita stima,

Reprezentant  al …………………

 

 

FISA PARTENERULUI
Denumire organizatie
Acronim
Cod de înregistrare fiscală
Număr de înregistrare în registrul comerţului
Nr. de la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
Anul înfiinţării
Cifra de afaceri
Date de contact

(adresa, tel., fax, e-mail)

Persoana de contact

(nume, pozitia in organizatie)

Tema de proiect  pentru care aplica
Descriere    a  activitatii organizatiei, relevanta pentru acest proiect
Activitatea/activitatile din cadrul proiectului in care doriti s ava implicati
Resurse umane
 

Pentru fiecare proiect relevant, mentionati:

Titlul proiectului (conform contractului de finantare)
ID-ul proiectului (acordat de institutia finantatoare)
Calitatea avuta in cadrul proiectului (solicitant sau partener)
Obiectivul proiectului
Stadiul implementarii proiectului
Rezultatele partiale sau finale ale proiectului
Valoarea totala a proiectului
Sursa de finantare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)
Numele institutiei finantatoare
Valoarea angajata (cheltuita) in proiect

 

 

Numele si prenumele reprezentantului legal                                        Data

Semnatura:

Stampila:

 

 

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT

 

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata ____________________, identificat(ă) cu _____ seria  ____ nr. _______ , eliberat(ă) de _______________________ la data de ______________, CNP ______________________, cu domiciliul în localitatea ____________________________________________________________________ în calitate de reprezentant legal al ___________________________, solicitant/lider de parteneriat al finanțării nerambursabile acordate pentru proiectul ID MySMIS _____________, cu titlul ___________________________,  declar pe propria răspundere că solicitantul/parteneriatul creat are resursele financiare necesare pentru susţinerea implementării proiectului şi mă angajez:

 • să furnizez contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului/ să furnizez împreună cu partenerii contribuţia proprie aferentă fiecărui membru al parteneriatului;
 • să finanţez împreună cu partenerii, după caz, toate costurile neeligibile aferente proiectului;
 • să asigur, împreună cu partenerii, după caz, resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor;
 • să menţin proprietatea proiectului şi natura activităţii, împreună cu partenerii, după caz, pentru care s-a acordat finanţare nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizare şi să asigur exploatarea şi mentenanţă în această perioadă;
 • să asigur folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect, împreună cu partenerii, după caz, pentru scopul declarat în proiect.

 

De asemenea, declar că sunt de acord şi voi respecta toți termenii și condițiile prevăzute în documentul „Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” si in Ghidul solicitantului condiții specifice aferent apelului de proiect numărul……,  în contractul de finanțare, precum și în legislaţia comunitară şi naţională în vigoare, în caz contrar sunt de acord cu rezilierea contractului.

 

Data: _____________                                                

Funcţia ocupată în organizaţie:_________________

Prenume şi Nume ___________________    

Semnătura

Ştampila

 

 

 

 

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE[1]

 

Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria….., nr……., eliberată de …………,   în calitate de <funcţie / reprezentant legal / împuternicit> al <denumire solicitant>/<denumire partener>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii Cererii de Finanţare pentru proiectul <denumire proiect>, în cadrul  Programului ……….., declar pe propria răspundere că:

 1. proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, altele decât cele ale solicitantului, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare. În  situaţia în care o astfel de finanţare va fi disponibilă după transmiterea cererii de finanţare sau în timpul implementării proiectului, <denumire solicitant>/<denumire partener>, va informa de urgenţă Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional ……..
 2. <denumire solicitant>/<denumire partener>nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:
 • este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative teritoriale, respectiv conform Legi nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
 • a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
 • se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
 • reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
 • se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Naţională de Administrare Fiscală;
 • reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;
 • solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitara in vigoare
 • se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații.
 1. proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să respecte prevederile naţionale şi comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei, achiziţiile publice, ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale şi de investiţii;
 2. în cazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului, eventualele proceduri de achiziţii publice aferente acestor activităţi au respectat legislaţia privind achiziţiile publice

Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire solicitant>/<denumire partener>.

Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta sunt corecte.

 

Ştampila:

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau de împuternicit

Data:

 

 

 

 

 

[1] Se va completa pentru fiecare membru al parteneriatului, pentru proiectele care se implementează în parteneriat.