Dezvoltarea resurselor umane competitive în regiune Centru” – cod SMIS 2014+: 118444


Data: 14.05.2018

LANSARE PROIECT

Dezvoltarea resurselor umane competitive în regiune Centru – cod SMIS 2014+: 118444

Tiger Protector Company SRL, cu sediul în Municipiul București a început în data de 7 mai 2018 implementarea proiectului cu titlul ”Dezvoltarea resurselor umane competitive în regiune Centru”, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 3437 / 04.05.2018 – POCU/227/3/8/118444.

Proiectul, cu o valoare totală de 3.327.828,05 lei, va fi implementat pe o perioadă de 12 luni și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.8: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc., de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC / domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă stimularea angajatorilor din Regiunea de Dezvoltare Centru, în direcția dezvoltării competențelor angajaților lor, în vederea sporirii capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Creșterea nivelului de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajatilor la programe de formare continuă

2. Creșterea performanțelor în plan profesional, îmbunătățirea abilităților antreprenoriale și manageriale pentru un număr de 280 manageri și antreprenori prin organizarea de programe de formare profesională și organizarea de seminarii/workshopuri

3. Îmbunătățirea activității de management al resurselor umane pentru un număr de 280 angajați din departamente de resurse umane prin organizarea de programe de formare profesională și organizarea de seminarii/workshopuri

4. Sprijin acordat unui număr de 48 întreprinderi în vederea elaborării unei palnificări strategice pe termen lung.

Obiectivele specifice vor fi realizate prin implementarea unui număr de 7 activități, după cum urmează: A.1. Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor; A.2. Organizarea și derularea de activități destinate managerilor; A.3. Organizarea și derularea de activități destinate angajaților din departamentele de resurse umane; A.4. Sprijin acordat întreprinderilor în vederea elaborării planificărilor strategice pe termen lung; A.5. Management de proiect; A.6. Informarea și publicitatea proiectului; A.7. Activitatea transversală pentru decontarea cheltuielilor indirecte calculate pe bază de rată forfetară.

Proiectul se adresează unui număr de 560 persoane cu domiciliul sau reședinta în Regiunea Centru și vor face parte din una din categoriile: angajați cu contract individual de muncă care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management; angajați cu contract individual de muncă din departamanetele de resurse umane; antreprenori care îți gestionează propriile afaceri.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

DATE DE CONTACT:

Cristi Solca – Manager Proiect
Telefon: 021-2532700 / 0726-555987

Fax: 021-2532701

E-mail: proiect.tiger@gmail.com